Individuele psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Er zijn verschillende invalshoeken en behandelmethodieken mogelijk, zoals psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, EMDR, EFT, systeemtherapie.
Lees verder bij Meer weten, Wat is psychotherapie

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid tot zelfontplooiing, dwz binnen de gegevenheden van ons leven ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zijn gevoelens en gedachten. De therapie is experiëntiëel, dat wil zeggen gericht op het contact maken met uw gevoel over de dingen die u meemaakt en uw dilemma’s. Door in gesprek te komen over de gevoelsmatige betekenis van uw klachten en gebeurtenissen die hiermee samenhangen, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen. De therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.
Lees verder bij Meer weten, Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie

Psychodynamische psychotherapie is een methode waarbij het vooral gaat om inzicht in en contact krijgen met uw eigen gevoelsleven. U heeft klachten en problemen die te maken (kunnen) hebben een spanningsveld tussen uw behoeften en wensen enerzijds en het onderdrukken daarvan anderzijds. Uw klachten kunnen dan worden gezien als een soort compromis tussen tegenstrijdige aspecten binnen uw eigen karakter. Deze uitkomst leidt wel tot onnodige somberheid, angst(en) en remming, of juist agressie-uitbarstingen.  Binnen de therapeutische relatie gaat u (opnieuw) ervaren dat er vertrouwen mogelijk is en helpt uw therapeut om met uw tegenstrijdige gevoelens om te gaan.  Zo kunt u ervaren dat gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet meer vermeden hoeven te worden en minder spanning hoeven te geven dan waar u bang voor bent. Deze therapie is bedoeld voor mensen met vooral problematiek van internaliserende aard en dus vooral ‘last hebben van zichzelf’. Deze problemen hebben vaak al langdurend van aard en worden ervaren als bij de persoonlijkheid horend.

Lees verder bij Meer weten, Psychodynamische Psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kent meestal een vaste structuur. Er wordt uitgegaan van het idee dat psychische klachten o.a. zijn ontstaan door een disfunctionele manier van denken. Cognitieve gedragtherapie wordt toegepast bij angststoornissen, depressieve klachten, trauma gerelateerde klachten en werkgerelateerde klachten (burnout). De therapeut en de cliënt(en) vormen samen een team dat onderzoekt hoe deze disfunctionele manier van denken doorbroken kan worden. Hiertoe krijgt U naast de gesprekken ook huiswerk mee in de vorm van (registratie)opdrachten die daarna samen met uw therapeut besproken worden. Hierdoor leert U nieuwere reëlere gedachten aan om zo tot meer gewenst gedrag en gevoelens te komen. Cognitieve therapie richt zich met name op de huidige klachten en problemen. Er wordt vaak praktisch geoefend in situaties die zich voordoen. Daarnaast is er ook ruimte om meer inzicht in uzelf en de functie van uw klachten te krijgen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing  en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. De methode werd in 1989 door Francine Shapiro oorspronkelijk ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Maar inmiddels wordt deze techniek veel breder toegepast bij andere problemen, zoals angst, depressie, burnout, chronische pijn en bij persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve klachten. Tenslotte wordt EMDR ook toegepast bij mensen die last ondervinden van een zeer negatief zelfbeeld. Er wordt dan gewerkt aan het ontkrachten van de sterk negatieve kernopvattingen die iemand over zichzelf heeft leren afroepen.

NET (Narrative Exposure Therapy)

Dit is evenals EMDR een evidence based therapie voor de behandeling van PTSS(posttraumatische stress stoornis). Het verschil met EMDR is dat de werkwijze meer gericht is op uw hele levensloop. De werkzaamheid wordt verondersteld voor te komen dat u samen met de therapeut de nare niet verwerkte ervaring weer beleefd met daarbij de verschillende bronnen van informatieverwerking met elkaar in contact worden gebracht(het denken, het voelen, het lichamelijke, en het zintuigelijke).

Lees verder bij Meer weten, Trauma

Integratieve traumabehandeling

Binnen een integratieve traumabehandeling worden methodieken uit verschillende therapiestromen geïntegreerd in een 3 fasen model voor traumagerelateerde klachten. In de eerste fase ligt de nadruk op het herstel van rust, stabiliteit en het hervinden van controle over de klachten. In de tweede fase worden, indien dit nodig en mogelijk is, de traumatische ervaringen verwerkt. De negatieve conclusies die mensen over zichzelf hebben getrokken naar aanleiding van het trauma worden bijgesteld en er wordt gewerkt aan herstel van veerkracht. De derde fase richt zich op hoe iemand zijn traumatische ervaringen en de consequenties daarvan een plaats geeft in het (hedendaagse) leven.

Lees verder bij Meer weten, Trauma

Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Wanneer een of meerdere schema’s geraakt worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen. Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen. Schematherapie is een integratieve psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader waarin zowel het heden als het verleden aan bod komen. Op drie manieren wordt verandering teweeggebracht: cognitief, in het emotioneel ervaren en gedragsmatig. Van groot belang is de therapeutische relatie: in en door de therapeutische relatie kunnen vroege schema’s geïdentificeerd en veranderd worden.

Lees verder bij Meer weten, Schematherapie, Kernovertuigingen