Kwaliteit

keurmerkBGGZ_klein
Hieronder kunt u informatie vinden over:

Privacy en toestemmingsverklaring

Beroepscode

Deskundigheidsbevordering

Effectmeting en feedback over de therapie

Waarneming en crisissituaties

Klachten

Privacy en toestemmingsverklaring

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Nieuwe regels(AVG) en bewust omgaan met gegevens staat hoog in het vaandel. Als cliënt moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In de toestemmingsverklaring willen we afspraken maken hoe we met informatie omgaan, zoals gebruik van e-mail of Whatsapp. Ook worden daarin afspraken gemaakt over het met toestemming verstrekken van informatie aan derden (huisarts of bedrijfsarts).
Zie privacyreglement: De Waal-Privacyreglement-2018-pdf

Kwalificaties en beroepscode

De psychotherapeuten van Praktijk De Waal zijn allen als psychotherapeut e/o als Klinisch Psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid, lid van de NVP en daarmee gebonden aan de beroepscode voor psychologen. De beroepscode, met informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut, is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP, (www.psychotherapie.nl). Het is raadzaam u hiervan op de hoogte te stellen, zodat u eventuele vragen kunt stellen tijdens de intake. Hieronder worden de belangrijkste regels samengevat.

Beroepscode

Alle gegevens die U verstrekt aan uw psychotherapeut of Klinisch Psycholoog vallen onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij alleen informatie verstrekken aan derden (zoals huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, familie) wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Wij zijn als beroepsgroep verplicht intervisie te houden met vakgenoten om behandelingen te evalueren. Alle deelnemers van deze intervisie zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim. Uw therapeut houdt alle gegevens bij in uw dossier. In dit dossier dient bepaalde informatie aanwezig te zijn, zoals persoonsgegevens, een intakeverslag, behandelplan met evaluaties, correspondentie, verslag van de zittingen, door U aangeleverde informatie, eventuele opgevraagde informatie van derden. De verzekeraar of een visitatiecommissie van de beroepsvereniging kan het dossier controleren op de aanwezigheid van deze gegevens en op declaratiegegevens. U heeft recht op inzage, aanvulling en kopiëen uit het dossier. Ook kunt U schriftelijk een verzoek indienen tot vernietiging van gegevens uit het dossier. U moet hiervoor een aparte afspraak maken. Na afsluiting van de behandeling wordt uw dossier 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Om de kwaliteit van psychotherapie te waarborgen, dient de therapeutische relatie zakelijk te zijn en in dienst te staan van een goede behandeling van de cliënt. Het is de cliënt en de therapeut dus niet toegestaan een persoonlijke of seksuele relatie te onderhouden tijdens of binnen een jaar na afsluiting van de therapie. Uw therapeut mag om zwaarwegende redenen de therapie afbreken, maar dient dan zorg te dragen voor een goede verwijzing.

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst moet uw psychotherapeut u informeren over de verschillende behandelmogelijkheden. U heeft recht op een second opinion. Het behandelplan wordt in overleg met opgesteld. Uw wordt gevraagd of u akkoord gaat voordat de behandeling start.
top

Waarneming en crisissituaties

In vakanties of bij ziekte regelen wij onderling de waarneming en vervanging. Binnen onze waarnemingsgroep draaien ook collega’s mee die deelnemen aan onze intervisie. Wie u moet benaderen in geval van waarneming wordt gemeld op het antwoordapparaat van uw psychotherapeut. Wanneer u tijdens de afwezigheid van uw psychotherapeut vervangende gesprekken wilt, worden daar vooraf met u afspraken over gemaakt.

In crisissituaties kunt u uw (regie)behandelaar ook ín de avond of in het weekend bellen en eventueel het antwoordapparaat inspreken. Ook zijn wij eventueel bereikbaar via whatsapp. Voor directe crisishulp en u bent (nog) niet bij ons in behandeling dient u contact op te nemen met uw huisarts, of de dienstdoende huisarts via de huisartsen spoedpost, en in overleg met de arts eventueel de crisisdienst van de GGZ.

top

Deskundigheidsbevordering

Naast de beroepsverenigingen van BIG geregistreerde beroepen, zoals NVP, NVVP, FGzP, bewaken ook specialistische verenigingen de kwaliteit van de praktijkvoering en de deskundigheid van de leden. Zij stellen aanvullende eisen. Om als psychotherapeut lid te worden van een specialistische verenigingen, moet een opleidingstraject doorlopen worden om in een bepaalde richting te specialiseren. Om lid te blijven aangetoond worden dat de deskundigheid op peil blijft door nascholing, methodespecifieke intervisie en supervisie. In deze specialistische nascholing of supervisie wordt veel gewerkt met het geven van feedback op het handelen van de therapeut middels video opnames van sessies waarbij met de betreffende methode gewerkt is. Deze feedback vormt vaak een waardevolle bijdrage voor de therapie. Opname van een sessie kan alleen met uw toestemming, dient ter deskundigheidsbevordering van de therapeut. Degenen die de band bekijken in het kader van deze nascholing zijn gebonden aan geheimhouding. Na afloop wordt de band vernietigd.
Voorbeelden van specialistische verenigingen zijn:

  • Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, VPEP
  • Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie, VCgT
  • Vereniging voor Kinder en Jeugd Psychotherapie, VKJP
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie en gezinstherapie, NVRG
  • Vereniging voor EMDR
  • Netwerk EFT

top

Effectmeting en feedback over de therapie

Psychotherapeuten kunnen contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Bij gecontracteerde zorgverleners wordt de behandeling voor de cliënt volledig vergoed tegen een vastgesteld tarief (muv het verplichte eigen risico op uw polis). Om in aanmerking te komen voor een contract stellen verzekeraars aanvullende eisen, onder meer dat de psychotherapeut moet doen aan effectmeting en klant tevredenheidonderzoek middels vragenlijsten en behandelevaluaties. De psychotherapeuten binnen Praktijk de Waal zijn hiertoe aangesloten bij het ROM-portaal van de NVP, waar vragenlijsten kunnen worden ingevoerd en waarbij de vertrouwelijkheid van cliënt en behandelaar gegarandeerd wordt door de NVP.

Voor feedback over Praktijk De Waal kunt u een reactie plaatsen op //www.zorgkaartnederland.nl. 

Link naar feedback m.b.t. Henk Rappoldt: //www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/klinisch-psycholoog-rappoldt-h-w-319469

Van uw feedback kunnen we leren

Uit onderzoek is gebleken dat een goede afstemming tussen cliënt en psychotherapeut over de doelen en werkwijze van doorslaggevend belang is voor het effect van de behandeling. Om zo goed mogelijk af te stemmen reflecteert de psychotherapeut voortdurend het eigen handelen, onder meer door intervisie, supervisie en videofeedback. Uw psychotherapeut heeft daarbij ook uw feedback nodig. Het is waardevol voor uw eigen therapie wanneer u zich tegenover uw psychotherapeut uitspreekt over waar u wel of niet tevreden over bent. Naast de vragenlijsten waarop u dingen aan kunt geven zullen er regelmatig evaluatiemomenten zijn waarop de bejegening, behandeldoelen en werkwijze besproken en eventueel bijgesteld kunnen worden.
top

Klachten

Wanneer U klachten heeft over uw therapeut, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Wanneer U er samen niet uitkomt, kunt U bemiddeling aanvragen via een van de andere psychotherapeuten uit de praktijk. Ook kunt u een second opinion aanvragen bij een andere zorgverlener. Het is belangrijk dit in overleg met uw psychotherapeut te doen, omdat beide zorgverleners vooraf mogelijk afspraken moeten maken over onderlinge verrekening van de DBC declaratie. Wanneer u van mening bent dat uw therapeut zich niet aan de beroepscode houdt, kunt u een klacht indienen via de landelijke klachtencommissie van de NVP: www.psychotherapie.nl. Wanneer u vanwege een klacht over uw therapeut de behandeling wenst te staken, zullen wij in overleg met U zorg dragen voor een goede verwijzing, zodat U uw therapie alsnog kunt afronden.
top