Aanbod

Indicatiestelling: Welke behandeling is nodig?

Praktijk de Waal is een samenwerkingsverband voor ggz en psychotherapie. Wanneer nog niet duidelijk is welke behandeling nodig is, kan de huisarts of POH GGZ consultatie bij ons vragen. Ook kan verwezen worden voor specialistisch diagnostisch onderzoek.

Bij Praktijk de Waal wordt zoveel mogelijk behandeld volgens de zorgstandaarden die tot nu ontwikkeld zijn. Zie voor informatie: //www.ggzstandaarden.nl/

De verwijzing van de huisarts kan zijn dat de huisarts verwacht dat kortdurende generalistische basisggz geindiceerd is, of dat specialistische ggz nodig is.

Kortdurende generalistische basisggz houdt in dat de behandeling in principe kortdurend en duidelijk afgebakend is. De hulpvraag en de wens van de client is belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ tijdens het behandeltraject speelt een belangrijke rol.

-Bij kortdurende generalistische GGZ is kenmerkend dat niet de klachten leidend zijn, maar de oplossingen ervan. Daartoe kan het bijvoorbeeld nodig zijn om traumatische ervaringen te verwerken of dat knelpunten worden opgespoord om aan te pakken. Daarbij kijken we ook naar wat de cliënt nodig heeft om de eigen klachten zelf op te lossen.                              – Specialistische GGZ wordt ingezet als een langer en/of intensiever traject nodig wordt geacht. Daarbij is vaak sprake van een ernstige vorm van psychische problemen en vaak is een behandeling binnen de basisggz niet voldoende gebleken.

Wij bieden samenwerking met meerdere disciplines zodat een integrale aanpak geboden kan worden. We zijn echter niet in staat om te helpen bij cliënten die erg crisisgevoelig zijn, bijvoorbeeld bij ernstige impulscontrole problemen of ernstige eetstoornissen. Ook zijn wij niet in staat om een aanbod te doen aan cliënten met (te) beperkte cognitieve mogelijkheden. We kunnen dan helpen zoeken naar een meer passende voorziening.

Om in aanmerking te komen voor GGZ hulp is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Op de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is dat bij de problemen waarvoor u hulp zoekt sprake is van een DSM V classificatie.

Om van een behandeling te kunnen profiteren moet er sprake zijn van enige draagkracht en stabiliteit in uw leven. Dit betekent niet dat we hier strenge voorwaarden aan verbinden maar er zal met u overwogen worden of ons aanbod aansluit bij uw hulpvraag op dit moment. Het kan bijvoorbeeld helpen om belangrijke anderen binnen uw netwerk te betrekken bij uw proces. Al met al zal er sprake moeten zijn van enig vermogen tot eigen reflectie en het hanteren van uw emoties.

Er bestaat de mogelijkheid om te werken met een multidisciplinaire aanpak: gesprekstherapie en/of beeldende/creatieve therapie. Ook zijn er parallel behandelingen mogelijk (zoals relatietherapie of gezinstherapie naast een individuele therapie).

Eventueel kan gebruik gemaakt worden van beeldbellen middels een beschermde internet verbinding.

Er wordt gebruik gemaakt voor vragenlijsten om nader zicht te krijgen op de ernst van uw problematiek. Deze metingen vinden voorafgaand uw behandeling tijdens de diagnostische fase, en tijdens de behandeling bij evaluaties. Ook wordt cliënt tevredenheid gemeten middels de CQ index. De uitkomsten van CQ index worden zijn belangrijk om vast te stellen in hoeverre de behandeling aan uw verwachting(en) wordt voldaan.

De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ & VZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt.
Na afloop van behandeling krijgen cliënten Praktijk de Waal de mogelijkheid een online vragenlijst in te vullen voor bepaling van de CQI . Hiervoor beantwoordt de cliënt een lijst met 15 vragen.
De uitkomst geeft meer inzicht in de klanttevredenheid.

Scores

De gemeten scores bij de CQI zijn minimaal 1,0 en maximaal 5,0; een waardering van 5,0 is dus de hoogst mogelijke.
Praktijk de Waal scoort op de indicatoren ‘Bejegening’, ‘Samen beslissen’, ‘Informatie behandeling’, ‘Tevredenheid over de behandeling’ en ‘Uitvoering behandeling’ (van 1,0 t/m 5,0). Een  Rapportcijfer(1-10) gemiddeld als volgt:

Samen beslissen 4,4

Bejegening: 4,5

Informatie behandeling: 4,4

Tevredenheid over de behandeling: 4,5

Uitvoering behandeling: 4,5

Rapport Cijfer: 9

(Laatste datum van actualisatie CQI-scores: 20-01-2023)

Het komend jaar willen we extra aandacht besteden aan de informatie over de behandeling en het samen beslissen. Na de intake en het onderzoek willen we de uitkomsten met u delen in hoeverre u het eens kunt zijn met de beeldvorming en de diagnose. De mogelijkheden van de behandelingen die passen bij uw hulpvraag en de uitkomsten van het onderzoek zullen aan u worden voorgelegd. Daarbij zal met u besproken worden welke richtlijn gevolgd kan worden, en welke behandelvorm het meest werkzaam is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

Het kan zijn dat uw hulpvraag vooral van toepassing is op het verminderen van uw klachten. Het kan ook zijn dat er sprake blijkt van een langdurig patroon van negatieve gedachten of schema’s die uw gevoelsleven bepalen. De keuze voor de behandeling kan dan ook mede afhankelijk zijn van doelstellingen voor de meer korte termijn of meer op verandering van patronen die een meer langdurige behandeling met zich mee zal brengen. De verwijzing van uw huisarts voor basis ggz of voor gespecialiseerde ggz is vaak al een aanwijzing voor de duur van de behandeling.

 


Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek kan een middel zijn om de persoon en de dynamiek van het probleem beter te begrijpen en dus effectiever aan te sluiten.

Individuele psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode. Doel is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten.

Relatie- en gezinstherapie

Gedragstherapeutische partnerrelatietherapie is een behandelmodel voor relatieproblematiek dat in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld is.

E-Health

Praktijk de Waal biedt E-health modules die de behandeling kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Therapieland.